جلسه بیستم و هفتم دوره پیشرفته

حرکت هفتم دوره ی پیشرفته رقص آذربایجانی طراحی رستمی

در این ویدئو از دوره پیشرفته آموزش رقص آذربایجانی، به معرفی یکی از مهم ترین حرکات رقص آذری می پردازیم.
مجموعه رقص آرکان دنس در نظر دارد تا به صورت جامع و کامل این حرکت از رقص ترکی را مورد بررسی قرار دهد.
ما در این ویدئو آموزشی به طور جامع به بررسی حرکت هفتم از طراحی رستمی می پردازیم .قطعا آموختن اصول اولیه این حرکت مهم و شکیل به زیبایی رقص شما کمک شایانی می کند.

حرکتی که وب سایت آرکان دنس در این ویدئو قرار داده شامل یک حرکت ترکیبی چهار بخشی به همراه تک سیله  است

در بخش اول حرکت،به صورت ساکن روی پای چپ یک پرش انجام می دهیم و کف پای چپ را به زمین میکوبیم.پای راست به صورت پوینت به پهلو پرتاب می شود.در بخش دوم حرکت پای راست را ستون کرده و پای چپ را به جهت سه رخ چپ ،پوینت می کنیم.در بخش سوم حرکت،پای چپ را ستون کرده و پای راست را به زانوی پای چپ با وضعیت پوینت می چسبانیم.در بخش چهارم حرکت،فقط پای راست را به جهت سه رخ چپ باز می کنیم.بعد از این حرکت بلافاصله دو تکسیله را اجرا کرده و دو  بار حرکت کامل را تکرار می کنیم. در بخش اول دست هم به پهلو باز، در بخش دوم دست از مچ به هم چسبیده و در مقابل قفسه سینه قرار می گیرد.در بخش سوم و چهارم حرکت، دست راست به پهلو باز و دست به صورت صاف بالا می رود.

در هنر رقص آذربایجانی هر چه دست ها و پاها صاف تر و منظم تر انجام شود بیشتر مورد توجه مخاطبین و علاقمندان رقص آذربایجانی قرار میگیرد.

 

ویدیوهای مشابه

پشتیبانی
سفارشات
خرید دوره
اینستاگرام
کلاس حضوری